top of page

CYBERWİSE SİBER GÜVENLİK TİCARET A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Ad ve Soyad : 

Tarih : 

İmza : 

Referans Taahhüdü

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin ……………… A.Ş. ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/veri sahiplerinden/sorumlularından gerekli izinlerin alındığını taahhüt ederim

Ad ve Soyad : 

Tarih : 

İmza : 

CYBERWİSE SİBER GÜVENLİK TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Cyberwise Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçla işlenmesini kabul ediyor musunuz? 

•    Adayların kayıtlarının ve özgeçmiş/ iş görüşmesi bilgilerinin muhafazası,  

Evet

Hayır

Amacının gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da iş başvurusuna bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

Ad ve Soyad : 

Tarih : 

İmza : 

Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

 

 • ırk,

 • etnik köken,

 • siyasi düşünce,

 • felsefi inanç,

 • din, mezhep veya diğer inançlar,

 • kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,

 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,

 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler

 • biyometrik ve genetik veriler

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; madde 10 çerçevesinde veri sorumlusu olarak CYBERWİSE SİBER GÜVENLİK TİCARET A.Ş. (“Cyberwise” veya “Şirket”) tarafından Kanun uyarınca ve Cyberwise ile sözleşme kurulması ve ifası kapsamında Cyberwise’a sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;  https://www.digital.cyberwise.com.tr/kvkk internet adresinde yer alan CYBERWİSE SİBER GÜVENLİK TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve Cyberwise tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla; elektronik ortamda e-posta, internet sitemiz, kariyer portalları ile fiziki ortamda elden teslim kanalları üzerinden bizimle temas kuracağınız kanal üzerinden iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirketimizin meşru menfaatine ve sözleşmenin ifası ile doğrudan doğruya ilgili olma hukuki sebeplerine dayalı olarak ve açık rızanızın varlığı halinde ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriniz ile sağlık verileriniz işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Cyberwise, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kvkk@cyberwise.com.tr ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda yer alan ve Şirketimiz Cyberwise tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Cyberwise’ın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

bottom of page